Strategisk næringsplan 2015-2020

snp_og_tiltak_2015_lite

Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015-2020 er utarbeidet på oppdrag fra Business Region Bergens eiere. Planen er et felles regionalt grep og et utmerket utgangspunkt for å skape en samlet og dynamisk region som skaper vekst.


Her laster du ned:

Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015-2020

Tiltak 2015-2016Planen er blitt til i et bredt samarbeid mellom ulike interessenter: representanter fra kommunene, nettverksorganisasjonene, NCE'ene, næringsorganisasjonene, NHO, LO og universitets- og høgskolesektoren i regionen.

Organisering av planen

Kapittel 2: Presentasjon av regionens næringsliv, og hvor regionen har størst vekstpotensial. 

Kapittel 3: Hvilke behov for bidrag har næringslivet fra det offentlige? 

Kapittel 4: Seks fokusområder hvor det offentlige kan gjøre en innsats for å møte næringslivets behov. 

Vedlegg: Definisjoner av næringsinndelingen og utdyping av næringsbeskrivelsene. 

Business Region Bergen har fått oppgaven med å utforme planen, og er også pålagt av eierne å følge opp tiltakene og sende en årlig rapport til eierne om fremdrift i forhold til tiltakene. 

Tiltakene i Strategisk næringsplan

Tiltaksdelen i Strategisk næringsplan skal rulleres hvert annet år. De gjeldende tiltakene gjelder for 2015 og 2016. Tiltakene i planen skal være igangsatt og gjerne avsluttet i løpet av toårsperioden fra vedtatt plan til ny tiltaksplan er utarbeidet. Tiltakene er knyttet opp mot de enkelte fokusområder i Strategisk næringsplan. 

Hvert tiltak har en tiltakseier. Tiltakseier skal ikke gjennomføre tiltaket alene. Det forutsettes en bred medvirkning fra kommuner, næringsorganisasjoner, klyngeorganisasjoner, forsknings- og utviklingsorganisasjoner og utdanningsinstitusjoner for at tiltakene skal la seg gjennomføre. 

Tiltakseier er ansvarlig for å definere tiltakets omfang, hvilken leveranse tiltaket skal bidra til, hvem som er kritiske bidragsytere for å sikre leveransen, hvordan tiltaket skal løses og når det kan forventes at tiltaket kan avsluttes. 

 

 
 
 

Bergen | Askøy | Fjell | Sund | Øygarden | OsFusa  | SamnangerAustevoll  | Tysnes | Stord | Vaksdal | Voss
Osterøy | Lindås | Meland | Fedje | Radøy | Austrheim | Masfjorden | Modalen | Gulen | Hordaland fylkeskommune