Midler gründere kan søke på

Det finnes både nasjonale, regionale og lokale fond og støtteordninger som gründere i Norge kan søke på. Nedenfor finner du informasjon og lenker som hjelper deg å finne støtteordningen som passer for deg som ønsker å starte bedrift i Hordaland.

Har du tips om andre steder man kan søke om midler i Bergensregionen? Send oss gjerne tips - ide@brb.no 

Innovasjon Norge – Etablererfond fase 1 og fase 2

Hva:Etablerertilskudd er Innovasjon Norges finansieringstjeneste for nystartede innovative selskaper med et antatt betydelig verdiskapingspotensial og høye vekstambisjoner. Vi kan delfinansiere aktiviteter for markedsavklaring (fase 1) og kommersialisering (fase 2).

Krav:Man må representere noe vesentlig nytt i markedet og ha ambisjoner om å skape et vekstforetak. Etablererfondet er landsdekkende.

Hvor mye:Fase 1 50.000-100.000,-  Maks etablerertilskudd (fase 1 og fase 2) 500 000,- for prosjekter med nasjonalt potensial og 700 000,- for prosjekter med internasjonalt potensiale.

http://www.innovasjonnorge.no/no/grunder/Etablerertilskudd/
 

 

Nettverkskreditt

Formålet med nettverkskreditt er å styrke etablererprosessen for å skape flere, nye og lønnsomme bedrifter. Målgruppen er etablerere som har ønske om å starte, eller har startet egen næringsvirksomhet og som samtigig vil ha et nettverk rundt seg.
Nettverkskreditt er en måte å organisere samarbeid på som egner seg godt for etablerere som ønsker å starte og videreutvikle egen næringsvirksomhet. Tette nettverk som etableres er i stor grad med på å gi etablererne den nødvendige kompetanse, oppfølging, og styrke som skal til for å virkeliggjøre forretningsideen. Nettverkskreditt innebærer at en nettverkskredittgruppe(NVK-gruppe) har tilgang på kapital, nettverk og kompetanse.
NVK-gruppen har fått et tilskudd fra Innovasjon Norge på kr. 200 000 som LÅNEKAPITAL til medlemmene. Forutsetningen for tildelingen av midlene er at Innovasjon Norges vedtekter og regelverk for nettverkskreditt holdes.
NVK-gruppen består av 5-7 potensielle etablerere som danner et nettverk - gjerne på ulik stadium i etablererprosessen. Gruppen skal møtes ca.1 gang per måned. Medlemmene fungerer som veiledere for hverandre.Etablererne er sammen i et forpliktende faglig nettverk, som er en styrke i etableringen/utviklingen av egen næringsvirksomhet. 

www.nettverkvest.no - Kontaktperson Elin Hvidsten elin.hvidsten@live.no

 


VNR fond– Vest Næringsråd

Hva:Vest Næringsråd har påtatt seg oppgaven med å forvalte gavemidler bevilget av Sparebanken Vest til regional næringsutvikling. To årlige utdelinger på våren og høsten.

Krav:Prosjekter i områdene Fjell, Sund og Øygarden samt prosjekter relatert til regionen kan søke om midler.

Hvor mye:Ikke spesifisert

http://www.vnr.no/spvvnr-fondet/

 

SPV fond

Hva:I 2015 delte SPV ut 50 millioner kroner til alt fra den lokale festivalen, til støtte til de unge håpefulle på idrettsbanen, til tiltak som støtter utdanning og oppvekst. Gjennom aktivering, deling og fasilitering av lokalkompetanse er SPV en bidragsyter til vekst innenfor næringslivet på Vestlandet.

Krav:Basert på Vestlandet.

Hvor mye:Total 50 millioner kroner i 2015.

https://www.spv.no/om-oss/lokalt-engasjement/allmennyttige-midler

 

SkatteFUNN

Hva:SkatteFUNN er en enkel og fleksibel ordning hvor næringslivet kan søke om skattefradrag for kostnader til forskning og utvikling.

Krav:SkatteFUNN er for alle foretak som driver næringsvirksomhet og er skattepliktige i Norge, uansett bransje, størrelse og geografisk beliggenhet.

Hvor mye:Gjennom SkatteFUNN kan bedrifter oppnå et skattefradrag på inntil 20% fordokumenterte prosjektkostnader.

http://www.forskningsradet.no/no/SkatteFUNN/1246541724801

 

Forny2020

Hva:Frony2020 er Forskningsrådets program for å bringe resultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner fram til markedet. Programmet gir støtte til nystartede bedrifter og kommersialiseringsaktører (TTO-er).

Krav:Nystartede småbedrifter basert på resultater og ideer fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner.

Hvor mye: Ikke oppgitt.

http://www.forskningsradet.no/prognett-FORNY2020/Nyheter/FORNY2020_sentral_i_Regjeringens_grunderplan/1254013003345&lang=no

 

Legathåndboken

På denne nettsiden kan du søke i Legathåndbokens over 2000 stipender.

I papirversjonen av legathåndboken får du i tillegg til informasjon om stipendene, også informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon. Den trykte utgaven kan også bestilles på denne nettsiden.

http://www.legathandboken.no

 

Altinn

Her finner du en oversikt over flere støtteordninger (nasjonalt):

https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Oversikt-stotteordninger/

 

 

Hordaland fylkeskommune og kommunene sine fond

 

Hordaland Fylkeskommune sitt Etablererfond

Hva:Har du akkurat startet din egen virksomhet, eller ønsker du å starte egen bedrift i Hordaland? Da kan du søke Business Region Bergen om midler på inntil 50 000,- for å øke kompetansen din innen marked og økonomi.

Krav: Bedriften må være startet i det året det søkes, eller det må være intensjon om å starte selskapet innen ett år fra tildeling er skjedd.

Hvor mye:Inntil 50 000,-

http://www.regionbergen.no/page/529/etablererfond-2016-2-6-millioner-til-gr-ndere

Etablererfondet er dessverre ferdig utdelt for 2016.

 

 

Austevoll:

Austevoll kommune har ikke et eget fond tilgjengelig for gründere og oppstartbedrifter.

Gründere og oppstartbedrifter i Austevoll kan søke Regionalt etablererfond i Sunnhordland. Hordaland fylkeskommune sin ordning, forvaltet av Samarbeidsrådet for Sunnhordland.

http://www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no/prosjekt/regionalt-naeringsfond-3

 

Askøy:

Askøy kommune har ikke et eget fond for gründere og oppstartsbedrifter.

 

Bergen:

Bergen kommune har ikke et eget fond for gründere og oppstartsbedrifter.

 

 

Fjell:

Fjell kommune har ikke et eget fond til gründere og oppstartsbedrifter.
Søk VNR FOND

 

 

Gulen:

Hva:Det kommunale næringsfondet skal brukes til å fremme etablering av ny virksomhet og til utvikling av næringslivet.

Krav: For næringsdrivende i Gulen.

Hvor mye:Tilskudd fysiske investeringer: Bedrifter med en årlig omsetning på inntil kr 5 mill. kan få støtte til fysiske investeringer, dvs. bygninger, maskiner og utstyr. Tiltak med kapitalbehov inntil kr 500 000,- kan vurderes. Tilskuddet kan utgjøre maksimalt 30 % av kostnadene, inntil kr 150 000.

Tilskudd til utviklingstiltak: Fondet kan støtte utviklingstiltak med normalt inntil 50 % av kostnadene. Med utviklingstiltak menes f.eks forprosjektering/planlegging (gjerne i sammenheng med forberedelser av søknad til Innovasjon Norge), markedsundersøkelse, opplæring/kompetanseheving og produktutvikling. Tiltak med kapitalbehov inntil kr 200 000,- kan vurderes.

http://www.gulen.kommune.no/det-kommunale-naeringsfondet.5140920-112217.html

 

 

Lindås:

Hva: Næringsfondet prioriterer tiltak som går på industriutvikling, kompetanseheving, profilering og samarbeid. Det gis tilskudd til utvikling, ikke drift.

Krav: Til næringer i Lindås kommune

Hvor mye: Maks 200 000,- til bedriftsutvikling, etablering og markedsføring, øvre grense på 250 000,- til investeringer og maks 1 000 000,- til kommunale prioriterte prosjekter.

http://www.lindas.kommune.no/naeringsfondet-i-lindaas.5363508-379204.html

 

 

Os:

Os kommune har ikke et eget fond eller øremerkede midler til etablering, gründere eller oppstartsbedrifter.

 

 

Samnanger:

Hva:Samnanger har et næringsfond der næringsdrivende kan søke om tilskudd.Kommunene har lite informasjon om dette på sine nettsider og ber søkere ta kontakt med rådmannen i kommunen.

Krav:For næringsdrivende i Samnanger.

Hvor mye: Mellom 100 000,- og 150 000,- totalt.

https://www.samnanger.kommune.no/tenester/naring/bedrift-og-etablering/naringsfond/kommunalt-naringsfond.aspx

 

 

Stord:

Hva: Tilbyr rettledning for gründere og etablerere:

http://www.stord.kommune.no/no/Tenester/Emne/Bedriftsetablering/

 

 

Sund:

Sund kommune har ingen næringsfond.
Søk VNR FOND

 

 

Voss:

Hva:Kraftfondet har utgangspunkt i Statkraft SF, Voss Energi AS, Indre Hardanger Kraftlag og BKK Produksjon AS som produserer elektrisk energi med utgangspunkt i vann fra Voss.

Krav:I vedtektene heter det at fondsmidler kan gis som støtte til virksomheter, tilrettelegging for næringsutvikling i regi av kommunen, stedsutvikling og ulike typer utviklingsarbeid med mer. Prosjekt som kan være med å skapa arbeidsplasser til kvinner og ungdom bør prioriteres. Nyetablererer prioriteres.

Hvor mye:Totalt 5,5 millioner kroner.

http://www.voss.kommune.no/tenester/teknisk/kraftfondet.26096.aspx

 

 

Øygarden:

Øygarden kommune har ingen næringsmidler/fond til disposisjon for gründere.

I enkelte spesielle tilfelle kan Formannskapet innvilge støtte til oppstart av bedrifter som har betydning for kommunen/ utkant/ lokalmiljø osv.

Søk VNR FOND

 

 

Regionale forskningsfond

Hva:De regionale forskningsfondene skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling. Fondene skal dessuten møte regionenes FoU-behov gjennom å støtte FoU-prosjekter initiert av bedrifter, offentlige virksomheter, inkludert universiteter, høyskoler og forskningsmiljøer. Støtten kan gå til prosjekter lokalisert i og utenfor fondsregionens geografiske nedslagsfelt.

Fondsregion - Vestlandet

http://www.regionaleforskningsfond.no/servlet/Satellite?c=Page&pagename=vestlandet%2FHovedsidemal&cid=1253953763244

Krav:Kravene til en søknad kan variere fra søknadstype til søknadstype.

Hvor mye:Ikke oppgitt.

 

 

Har du tips om andre steder man kan søke om midler i Bergensregionen? Send oss gjerne tips - ide@brb.no 

 

 
 
 

Bergen | Askøy | Fjell | Sund | Øygarden | OsFusa  | SamnangerAustevoll  | Tysnes | Stord | Vaksdal | Voss
Osterøy | Lindås | Meland | Fedje | Radøy | Austrheim | Masfjorden | Modalen | Gulen | Hordaland fylkeskommune